Latest News

Archive

Current Issue Vol. 34, No. 8, 2022

 

Original Articles

 

Michelle J. Sanfilippo, Mary E. Layshock, Leslie Keniston
J Phys Ther Sci. 2022 Aug; 34(8): 532–539. Published online 2022 Aug 3. doi: 10.1589/jpts.34.532

 

Kota Sawa, Kazu Amimoto, Abdul Chalik Meidian, Keisuke Ishigami, Takuya Miyamoto, Chika Setoyama, Rikuya Suzuki, Miko Tamura, Mitsusuke Miyagami
J Phys Ther Sci. 2022 Aug; 34(8): 540–546. Published online 2022 Aug 3. doi: 10.1589/jpts.34.540

 

Yota Yamazaki, Hiroki Yabe, Koichi Sawano, Yuichi Tawara, Shohei Ohgi
J Phys Ther Sci. 2022 Aug; 34(8): 547–553. Published online 2022 Aug 3. doi: 10.1589/jpts.34.547

 

Masayuki Tsuchida, Masakazu Shibata, Akira Iimura, Takeshi Oguchi, SungHyek Kim, Yoko Nakao, Hisashi Nakamura
J Phys Ther Sci. 2022 Aug; 34(8): 554–560. Published online 2022 Aug 3. doi: 10.1589/jpts.34.554

 

Yuriko Okita, Toshihiro Sadamatsu, Toshio Kawahara, Kazuyoshi Gamada
J Phys Ther Sci. 2022 Aug; 34(8): 561–570. Published online 2022 Aug 3. doi: 10.1589/jpts.34.561

 

Eiji Miyake, Mitsunobu Yatsunami, Jun Kurabayashi, Koji Teruya
J Phys Ther Sci. 2022 Aug; 34(8): 571–576. Published online 2022 Aug 3. doi: 10.1589/jpts.34.571

 

Yuki Kishikawa, Hiroya Miyabara, Makoto Uchinoura, Yuji Yamaguchi, Seijiro Nishimura, Shinichi Shibata, Hajime Shibata, Hiromi Owada
J Phys Ther Sci. 2022 Aug; 34(8): 577–583. Published online 2022 Aug 3. doi: 10.1589/jpts.34.577

 

Ryozo Tanaka, Tomohiko Kamo, Hirofumi Ogihara, Takumi Kato, Masato Azami, Reiko Tsunoda, Hiroaki Fushiki
J Phys Ther Sci. 2022 Aug; 34(8): 584–589. Published online 2022 Aug 3. doi: 10.1589/jpts.34.584

 

Yuichi Tsushima, Kazuki Fujita, Hiroichi Miaki, Yasutaka Kobayashi
J Phys Ther Sci. 2022 Aug; 34(8): 590–595. Published online 2022 Aug 3. doi: 10.1589/jpts.34.590

 

Ikufumi Takahashi, Taro Matsuzaki, Masahiro Hoso
J Phys Ther Sci. 2022 Aug; 34(8): 596–601. Published online 2022 Aug 3. doi: 10.1589/jpts.34.596

 

Technical Note

 

Tomoo Mano, Shigekazu Fujimura, Shigenobu Amari, Yoshikazu Yamamoto, Satoshi Nakayama, Akira Kido
J Phys Ther Sci. 2022 Aug; 34(8): 602–605. Published online 2022 Aug 3. doi: 10.1589/jpts.34.602

 

BACK TO TOP