Latest News

Archive

Current Issue Vol. 36, No. 2, 2024

 

Original Articles

 

Takuya Aso, Yoshinori Kagaya
J Phys Ther Sci. 2024 Feb; 36(2): 52–58. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1589/jpts.36.52

 

Chiaki Matsumoto, Masahiro Ishizaka, Tatsuya Igawa, Masafumi Itokazu, Akihiro Ito, Yoshiaki Endo, Akihiro Yakabi, Hiroto Takahashi
J Phys Ther Sci. 2024 Feb; 36(2): 59–62. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1589/jpts.36.59

 

Takeyoshi Shimoda, Yoshio Takano
J Phys Ther Sci. 2024 Feb; 36(2): 63–68. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1589/jpts.36.63

 

Daisuke Fujita, Yusuke Kubo
J Phys Ther Sci. 2024 Feb; 36(2): 69–73. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1589/jpts.36.69

 

Korin Tateoka, Taishi Tsuji, Takuro Shoji, Satoshi Tokunaga, Tomohiro Okura
J Phys Ther Sci. 2024 Feb; 36(2): 74–80. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1589/jpts.36.74

 

Case Studies

 

Toru Shiwa, Yuji Kawabata, Takako Ishii, Masaya Anan
J Phys Ther Sci. 2024 Feb; 36(2): 81–86. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1589/jpts.36.81

 

Yuji Hirano, Yoji Yamada, Yasuhiro Akiyama, Hibiki Nakamura, Yasumoto Matsui
J Phys Ther Sci. 2024 Feb; 36(2): 87–93. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1589/jpts.36.87

 

Corrigendum

 

J Phys Ther Sci. 2024 Feb; 36(2): 94. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1589/jpts.35.395c

 

BACK TO TOP