Latest News

Archive

 

Current Issue Vol. 31, No. 11, 2019

 

Original Articles

Dong-Yun Bae, Jong-Hwa Shin, Ju-Seung Kim
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 865–868. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.865
Kodai Kitagawa, Tsuyoshi Uezono, Takayuki Nagasaki, Sota Nakano, Chikamune Wada
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 869–872. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.869
Keisuke Takeda, Eisuke Takeshima, Satoshi Kojima, Masanori Watanabe, Taro Matsuzaki, Masahiro Hoso
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 873–877. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.873
Munenori Katoh, Yukinobu Hiiragi, Masahiro Hirano, Masahiro Gomi, Ryosuke Tozawa, Yoshihito Sakai, Masaru Tanaka
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 878–883. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.878
Enver Tatlıcıoğlu, Ozan Atalağ, Berkiye Kırmızıgil, Cem Kurt, Mustafa Ferit Acar
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 884–888. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.884
Takashi Tobinaga, Shigeru Obayashi, Ryuhei Miyamoto, Kodai Oba, Namiko Abe, Shiori Tsukamoto, Masato Ogawa, Yuki Tochigi, Koichiro Oka, Satoru Ozeki
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 889–894. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.889
Yukio Mikami, Junko Amano, Mikiko Kawamura, Miki Nobiro, Yoshiichiro Kamijyo, Toshihiro Kawae, Noriaki Maeda, Kazuhiko Hirata, Hiroaki Kimura, Nobuo Adachi
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 895–900. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.895
Yosuke Maruyama, Katsutoshi Itsukaichi, Satoko Tanabe, Takayuki Nakagomi, Tomohiro Matsuyama, Hiroyuki Sasaki
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 901–906. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.901
Hidehito Tomita, Osamu Nojima, Takamasa Sasahara, Fumio Imaizumi, Akira Kanai
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 907–912. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.907
Yoshinori Naito, Masataka Kamiya, Akira Kanai, Susumu Ota
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 913–916. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.913
Shogo Hiragami, Yu Inoue, Kazuhiro Harada
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 917–921. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.917
Shuhei Koeda, Tatsuki Yoshikawa, Chihiro Sato, Koshi Sumigawa, Junko Yamada
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 922–924. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.922
Anwar Abdelgayed Ebid, Raniah M Alhammad, Rania T Alhendi, Bushra A Alqarhi, Elaf M Baweyan, Luluh H Alfadli, Mashael A Alzahrani, Mawaddah F Alotaibi, Nawal A Alaidrous, Raghad A Alzahrani, Rafaa M Alqurashi, Shouq S Alharbi, Shuruq J Azhar
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 925–930. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.925
Yasuhiro Endo, Masaaki Sakamoto
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 931–934. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.931
Ryo Miyachi, Kentaro Mori, Sae Yonekura, Miyuki Deguchi, Takumu Nami, Tetsuya Morioka, Junya Miyazaki
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 935–938. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.935
Ryohei Yamamoto, Kazunori Akizuki, Yoshihide Kanai, Wataru Nakano, Yasuto Kobayashi, Yukari Ohashi
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 939–945. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.939
Kazuki Kimura, Toshi Nishikura
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 946–949. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.946

Review Articles

Ali Ahmed Bani-Ahmed
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 950–959. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.950
Hans-Rudolf Weiss, Deborah Turnbull
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 960–964. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.960

Case Study

Niousha Navid Ehsani, Paul A. Oakley, Deed E. Harrison
J Phys Ther Sci. 2019 Nov; 31(11): 965–970. Published online 2019 Nov 26. doi: 10.1589/jpts.31.965
BACK TO TOP