Latest News

Archive

 

Current Issue Vol. 31, No. 10, 2019

 

Original Articles

Tarek Mohamed El-gohary, Abdullah M. Alshenqiti, Sameh R. Ibrahim, Osama Ahmed Khaled, Abdul Rahman H. Ali, Mostafa S. Ahmed
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 743–746. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.743

 

Kaori Teraoka, Minako Suzuki, Yuito Ueda, Norio Shimanouchi
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 751–754. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.751

 

Carlos Filipe Barbosa Crasto, António Mesquita Montes,, Paulo Carvalho,, José Maria Cancela Carral,
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 755–759. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.755

 

Naoto Noguchi, Bumsuk Lee, Ken Kondo, Masatake Ino, Shoya Kamiya, Tsuneo Yamazaki
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 760–764. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.760

 

Heping Huang, Uraiwan Chatchawan, Wichai Eungpinichpong, Torkamol Hunsawong
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 765–770. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.765

 

Tarek Mohamed El-gohary, Abdullah M. Al-shenqiti, Sameh R. Ibrahim, Osama Ahmed Khaled, Samiha M. Abd Elkader
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 771–775. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.771

 

Hiroshi Katoh
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 776–779. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.776

 

Suguru Ando, Yumi Higuchi, Tomomi Kitagawa, Tatsunori Murakami, Emiko Todo, Tetsuya Ueda
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 780–784. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.780

 

Yoshihito Sekiguchi, Ken Muramatsu, Toru Tamaki, Masako Ikutomo, Kazuo Kurosawa
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 785–789. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.785

 

Masatoshi Nakamura, Shigeki Sutoh, Ryosuke Kiyono, Shigeru Sato, Kaoru Yahata, Kakeru Hiraizumi, Shinichiro Morishita
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 790–794. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.790

 

Kaori Shimoda, Hisao Imai, Tetsuya Tsuji, Kenji Tsuchiya, Hiroshi Tajima, Hatsumi Kanemaki, Fusae Tozato
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 795–801. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.795

 

Sota Nakano, Hirotaka Okada, Shigeyoshi Higo, Kouichi Nakamura, Kodai Kitagawa, Chikamune Wada
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 802–806. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.802

 

Keita Shimura, Akira Kubo
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 807–812. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.807

 

Tomoyuki Shinohara, Naoko Tsuchida, Tatsuya Yamane, Kanako Shindo, Tomohiro Otani, Daisuke Ishii
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 813–818. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.813

 

Shingo Mitsue, Taisei Yamamoto
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 819–822. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.819

 

Richard J. Wickstrom, Ying-Chih Wang, Nell E. Wickstrom, Rose L. Smith, Kari K. Dunning
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 823–830. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.823

 

Review Article

Asuka Sakamoto, Kazuyoshi Gamada
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 831–838. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.831

 

Case Studies

Christopher M. Gubbels, Joshua T. Werner, Paul A. Oakley, Deed E. Harrison
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 839–843. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.839

 

Risa Suzuki, Yoshihiro Muraoka, Susumu Yamada, Shiori Asano
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 844–849. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.844

 

Takashi Kitagawa, Nobumasa Matsui, Dai Nakaizumi
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 850–854. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.850

 

Michio Tojima, Ayaka Osada, Suguru Torii
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 855–859. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.855

 

Paul A. Oakley, Niousha Navid Ehsani, Deed E. Harrison
J Phys Ther Sci. 2019 Oct; 31(10): 860–864. Published online 2019 Oct 19. doi: 10.1589/jpts.31.860

 

BACK TO TOP