Latest News

Archive

Current Issue Vol. 36, No. 4, 2024

 

Original Articles

 

Takashi Shiroshita
J Phys Ther Sci. 2024 Apr; 36(4): 155–160. Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1589/jpts.36.155

 

Masahiro Watanabe
J Phys Ther Sci. 2024 Apr; 36(4): 161–166. Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1589/jpts.36.161

 

Noriko Ikeda, Masaru Sakurai, Emika Yamada, Soichiro Gotoh, Nozomu Tanabe, Yasuhiko Hayashi, Isao Matsushita
J Phys Ther Sci. 2024 Apr; 36(4): 167–174. Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1589/jpts.36.167

 

Koji Koyama, Tomomi Ichiba, Kozo Furushima, Yoshinori Sugano, Azusa Niitsu, Yuka Kodachi, Sosuke Niino, Mayumi Ueno, Kazutaka Adachi
J Phys Ther Sci. 2024 Apr; 36(4): 175–180. Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1589/jpts.36.175

 

Panida Hanphitakphong, Somruthai Poomsalood
J Phys Ther Sci. 2024 Apr; 36(4): 181–185. Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1589/jpts.36.181

 

Oliver Ludwig, Linda Wilhelm, Michael Fröhlich
J Phys Ther Sci. 2024 Apr; 36(4): 186–189. Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1589/jpts.36.186

 

Noboru Shimada, Masashi Shimada, Minoru Toriyama, Masakazu Ishikawa, Kazuhiko Hirata, Yoshifumi Kono, Kai Ushio, Yukio Mikami, Nobuo Adachi
J Phys Ther Sci. 2024 Apr; 36(4): 190–194. Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1589/jpts.36.190

 

Kaoru Isogai, Asuka Noda, Ayumi Matsuzawa, Shogo Okamoto
J Phys Ther Sci. 2024 Apr; 36(4): 195–201. Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1589/jpts.36.195

 

Yusuke Takahashi, Kazuki Okura, Akiyoshi Suto
J Phys Ther Sci. 2024 Apr; 36(4): 202–207. Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1589/jpts.36.202

 

Keisuke Hirakawa, Masahiro Tsutsumi, Isao Yamaguchi, Shintarou Kudo
J Phys Ther Sci. 2024 Apr; 36(4): 208–213. Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1589/jpts.36.208

 

Takayuki Murakami, Minami Fujiwara, Toshimitsu Ohmine, Saki Yamamoto, Atsuki Kanayama, Mayuka Minami, Shinji Satake, Akira Iwata
J Phys Ther Sci. 2024 Apr; 36(4): 214–217. Published online 2024 Apr 1. doi: 10.1589/jpts.36.214

 

BACK TO TOP