Latest News

Archive

 

Current Issue Vol. 31, No. 8, 2019

 

Original Articles

Takuro Ikeda, Shinichiro Oka, Toru Shibuya, Kensuke Matsuda, Akari Suzuki
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 603–607. Published online 2019 Aug 19. doi: 10.1589/jpts.31.603

 

Yoshihito Sekiguchi, Ken Muramatsu, Toru Tamaki, Masako Ikutomo, Kazuo Kurosawa
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 608–611. Published online 2019 Aug 19. doi: 10.1589/jpts.31.608

 

Katsutoshi Asano, Takayoshi Yamaga, Hitoshi Mutai, Daisuke Shimizu, Kosuke Nakanishi
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 612–616. Published online 2019 Aug 19. doi: 10.1589/jpts.31.612

 

Ryo Matsuda, Tsuneo Kumamoto, Toshiaki Seko, Sayo Miura, Tatsuya Hamamoto
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 617–620. Published online 2019 Aug 19. doi: 10.1589/jpts.31.617

 

Hiroshi Tamura, Toshiaki Miyamoto, Akira Tamaki, Gen Nawa, Hiroyuki Konya
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 621–624. Published online 2019 Aug 19. doi: 10.1589/jpts.31.621

 

Nobumasa Matsui, Hiroichi Miaki, Takashi Kitagawa, Shigeru Terada
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 625–628. Published online 2019 Aug 19. doi: 10.1589/jpts.31.625

 

Shinsuke Imaoka, Koji Sato, Masahide Hurukawa, Toshio Higashi
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 629–632. Published online 2019 Aug 19. doi: 10.1589/jpts.31.629

 

Case Study

Shogo Nakagawa, Hirotaka Mutsuzaki, Yuki Mataki, Yusuke Endo, Hiroshi Kamada, Masashi Yamazaki
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 633–637. Published online 2019 Aug 19. doi: 10.1589/jpts.31.633

 

Original Articles

Chu-Ling Yen, Ku-Chou Chang, Ching-Yi Wu, Yu-Wei Hsieh
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 638–644. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1589/jpts.31.638

 

Wataru Nanikawa, Junya Miyazaki
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 645–648. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1589/jpts.31.645

 

Shingo Kawakami, Hiroyuki Fujisawa
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 649–655. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1589/jpts.31.649

 

Nobuhide Azuma, Tomonari Sugano, Itsuroh Shimizu, Masahiro Kosaka
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 656–660. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1589/jpts.31.656

 

Michio Tojima, Ayaka Osada, Suguru Torii
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 661–665. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1589/jpts.31.661

Effects of the flexion-distraction technique and drop technique on straight leg raising angle and intervertebral disc height of patients with an intervertebral disc herniation
Hyunju Oh, SeokJoo Choi, Sangyong Lee, Jioun Choi, Kwansub Lee
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 666–669. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1589/jpts.31.666

 

Hiroko Yokoyama, Atsushi Oda, Misato Makino, Takaaki Ishikawa, Kazuya Shikanai, Toshiaki Tsukamoto, Eiichi Tsuda
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 670–674. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1589/jpts.31.670

 

Yasuaki Mizoguchi, Kiyokazu Akasaka, Takahiro Otsudo, Toby Hall
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 675–681. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1589/jpts.31.675

 

Tomoaki Hayakawa, Motoyuki Abe
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 682–686. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1589/jpts.31.682

 

Yoichiro Aoyagi, Eri Ohnishi, Yoshinori Yamamoto, Naoki Kado, Toshiaki Suzuki, Hitoshi Ohnishi, Nozomi Hokimoto, Naomi Fukaya
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 687–691. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1589/jpts.31.687

 

Masahiro Noguchi, Kentaro Sasaki
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 692–697. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1589/jpts.31.692

 

Case Studies

Kyoung Bo Lee, Bo Young Hong, Joon Sung Kim, Dong Back Son, Sang Il Choi, Seong Hoon Lim
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 698–701. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1589/jpts.31.698

 

Shogo Nakagawa, Hirotaka Mutsuzaki, Yuki Mataki, Yusuke Endo, Mayumi Matsuda, Kenichi Yoshikawa, Hiroshi Kamada, Masashi Yamazaki
J Phys Ther Sci. 2019 Aug; 31(8): 702–707. Published online 2019 Aug 9. doi: 10.1589/jpts.31.702
BACK TO TOP